Mijn favorieten

Zoek hier in Land van Maas en Waal

Generic filters
Exact matches only

Privacy statement

Bureau Toerisme Land van Maas en Waal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bureau Toerisme Land van Maas en Waal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bureau Toerisme Land van Maas en Waal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdrachten, marketingactiviteiten, trends in de markt en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het zichtbaar maken van uw bedrijfsgegevens op onze diverse online en offline platformen en media, daar waar persoonsgegevens noodzakelijk zijn
 • Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.
 • Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. En, indien u daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Bureau Toerisme Land van Maas en Waal of door Bureau Toerisme Land van Maas en Waal zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Uw toestemming voor het verwerken van contactgegevens (o.a. voor nieuwsbrieven)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres + Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer, indien van toepassing.

Uw persoonsgegevens worden door Bureau Toerisme Land van Maas en Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens uit alle andere administraties (behalve de financiële administratie) binnen 1 jaar verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving(en);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Bureau Toerisme Land van Maas en Waal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bureau Toerisme Land van Maas en Waal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten over uw gegevens: inzage, correctie en verwijdering     
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens aan info@bureautoerisme.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Bureau Toerisme Land van Maas en Waal niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bureau Toerisme Land van Maas en Waal de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Verwerkte gegevens
Bureau Toerisme Land van Maas en Waal maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Uitinderegio.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft of de pagina’s op onze site die je hebt bezocht. Zoals hierboven al beschreven verzamelt en verwerkt Bureau Toerisme Land van Maas en Waal daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Bureau Toerisme Land van Maas en Waal gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Website Bureau Toerisme Land van Maas en Waal
Websites van derden: In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Bureau Toerisme Land van Maas en Waal niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze websites.

Cookies: Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics: Bureau Toerisme Land van Maas en Waal maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bureau Toerisme Land van Maas en Waal te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Bureau Toerisme Land van Maas en Waal en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Indexering door zoekmachines; De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn: De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via info@landvanmaasenwaal.nl of telefonisch via 088 – 6363 888.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.